Libri Belgici Incompacti 

return to Index


[K2v=p.75]

[1]    8. Exemplaren der Christlijcke antwoordt op den eersten boeck der lasteringen van twee Apostaten Mattheus de Lannoy ende Henric Permetier 1583. (D5: Daneau, Lambert. Christelijcke antwoorde op den eersten Boeck der lasteringhen ende vernieuwde valscheden van twee Apostaten Mattheus de Launoy, priester, ende Hendrick Pennetier. Antwerpen, 1583. Translation by J. Florianus of 'Response chrestienne au premier livre des calomnies et renouvelles faussetés de deux Apostats, Mathieu de Launay prestre et Henry Pennetier'. - S: NNBW (ms).)

[2]    7. Exemplaren van eenen brief gheschreven aende Herders vande Confessie van Auxborch/ 't Antw. 1567. (C178: Corro, Antonio del. Eenen brief ende vriendelycke bewysinghe aen den herders der Duytscher gemeynten binnen Antwerpen vande Confessie van Ausborch: hun vermanende tot eendrachticheyt ende vrientschap te houden metten anderen dienaren des Evangeliums. Nu eerst overgeset. Antwerpen, 1567. 8º. - The Index Aurelianus suggests London as place of publication as it does for the original French text, ‘Epistre et amiable remonstrance d’un ministre de l’evangile aux pasteurs de l’Eglise flamengue d’Anvers’. The STC only lists the English translation, ‘An epistle or godlie admonition, to the pastoures of the Flemish church in Antwerp, exhorting them to concord’, of 1569 and 1570. Were the several copies mentioned by the sale catalogue all Radermacher’s property or had the auctioneer added some from his own stock? Or was Radermacher the translator? - S: BT; IndAur.)

[3]    2. Exemplaren/ Verhael vande rechte middelen om soo wel den stant vande gemeene sake als de Religie inde Nederlanden te moghen behouden 1584. (V34: Verhael vande rechte middelen om soo wel den standt vande ghemeyne saecke, als die Religie, in de Nederlanden te moghen behouden. [Leiden, C. Plantin], 1584. 4º. - A French version was published simultaneously, entitled 'Discours sur les moiens de conserver l'estat, et la religion au pays bas'. - S: STCD;BT.)

[4]    Fr. Gomari waerschouwinghe over de vermaninghe R. Donteclock/ Leyden 1609. (G90: Gomarus, Franciscus. Vvaerschouwinghe, over de Vermaninghe aen R. Donteclock. Leyden, J. J. Orlers; [pr. H.L. van Haestens], 1609. 4º. - S: Simoni.)

[5]    Verantwoordinghe van Seb. Franc. tegen P. Marnix. (V29: Verantwoordinghe van Sebastiaen Franck, jegens de onwaerachtighe Beschuldinghe, hem nu langhe Jaren naer zijn doot opghedicht, by Philips van Marnicx in zijn boecxken, ghenaemt, Ondersoeckinghe. [Rotterdam, D. Mullem, c.1596]. 8º. - Formerly sometimes attributed to Caspar Coolhaes, which is now considered unlikely, sometimes to Cornelis Wiggertsz or others, none of which are totally convincing. - S: TB; Rogge; Moes/Burger.)

[6]    Corte ontschuldinge der Nederlantscher Christenen teghen de valsche beschuldingen harer vyanden. (C181: Corte apologie ofte ontschuldinge der Nederlantscher christenen teghen de valsche beschuldingen haerder vyanden. [Emden, Coornhertdrukkerij], 1568. 3 pt. 8º. - S: TB; Amsterdam UL; with thanks to Drs Marja Smolenaars.)

[7]    Teghen bericht op eenen brief over een wyle gedruct achter een boecxken vande uytterlijcke Kercke Godts 1582. (C194: Crusius, Arent Cornelisz. Teghenbericht op eenen brief, over een wijle ghedruckt achter een boecxken vande uuterlicke kercke Godts, sonder naem des autheurs. Gheschreven door de dienaren der kercke Christi tot Delft. Delft, A. Hendricxz, 1582. 8º. - Anonymous. Written by Crusius and Reginaldus Donteclock in reply to the anonymous ‘Sentbrief’ by D.V. Coornhert added to ‘Van de uuterlyke kerckoeffening’, published anonymously, but known to be by Hubert Duifhuis. - S: TB.)

[8]    Zeepe op de vlecken ghestroyt P. Lambert Daneus 1582. (C169: Coornhert, Dirck Volckerts. Zeepe opte vlecken by Lambert Danaeus ghestroyt op een sendtbrief gedruct achter zeker boecxken daer af het opschrift is: Vande uuterlijcke kercke Godes. [Haarlem? A. Ketel?] 1582. 8º. - The ‘Sendtbrief’ was by Coornhert, the book to which it was added is attributed to Hubert Duifhuis. No copy is now known of either book. - S: TB;BB;Laceulle-van der Kerk.)

[9]    Sentbrief Caspar Coolharts aende dienaren van Godts woort in Zuyt en Noort Hollant. (C165: Coolhaes, Caspar. Sendtbrief aende Dienaren des Goddelicken woordts in Suyt ende Noort-Hollant. [Leiden, A. Verschout], 1582. 4º . - S: TB;STCN.)

[10]    2 Exemplaren vande antwoorde der Dienaren ende Ouderlinghen des woorts der Kercken van Hollant/ onlangs vergadert gheweest zijnde te Haerlem/ aen de Heeren Staten des selven Lants/ Delft 1582. (A68: Antwoorde der Dienaren ende Ouderlingen des Woorts der Kercken van Hollandt, onlancks vergadert gheweest zijnde tot Haerlem: aen de Heeren Staten desseluen Landts: Op de Remonstrantie by de Ouericheyt van Leyden. Delft, A. Henricxz., 1582. 4º. - S: Knuttel.)

[11]    Der siecken Troost 1543. (G80: Gnapheus, Gulielmus. Der siecken troost, onderwijsinghe, om ghewillichlijck te steruen. Tantwerpen, S. Mierdmans, 1543. 8º. - S: Machiels.)

 

return to Index