Libri Belgici in Folio

return to Index


[I3r=p.69]

1    Eenighe Boecken uyt den Bybel metter handt op Parquement gheschreven 1360. (Ms)

2    Harmonia op Mattheum/ Marcum/ ende Lucam/ door Jan Calvin. Item de Handelinghe der Apostelen/ overgeset door Joannem Florianum/ t'Antwerpen 1582. (B203: Harmonia, dat is een tsamenstemminghe gemaect uut de drie Evangelisten Mattheus, Marcus ende Lucas, door Jan Calvin. Tr. G. Gallinaceus. Hier by zijn gevoecht de Handelingen der Apostelen, overghesett door J. Florianum. Antwerpen, N. Soolmans; pr. A. Verschout, Leiden, 1582. fol. - S: TB. Other issues: -  Leyden, A. Verschout, 1582;  Thantvverpen, J. Troyens, Leyden, pr. A. Verschout), 1582.  - S: STCN (ms).)

3    Spieghel der Zee-vaert/ door Lucas Janssen Waghenaer/ Leyden 1584. (W1: Wagenaer, Lucas Jansz. 't Eerste deel vande Spieghel der zeevaerdt. Leyden, printed by C. Plantijn, Enckhuysen, for L.J. Waghenaer, 1584. fol. - The sale catalogue specifies the date 1584. This does not exclude vol.2, 'Het tweede deel', published in 1585. - S: STCN/Koeman.)

4    [1] 5. Boecken van Architectur Sebastiani Serlij/ Antwerpen 1553. [2] Item Theatrum Instrumentorum et Machinarum Ja- [I3v=p.70] cobi Besseni del Phinatis. Cum Franc Beroadi figurarum declaratione Demonstrativa/ Lugd. 1578. (S69 + B58: Serlio, Sebastiano. Den eersten (-vijfsten) boeck van architecturen. Tr. P. Coecke van Aelst. Antwerpen, M. Verhulst, 1553. fol. - Translated from 'Il primo (-quinto) libro d'architettura'. - S: Machiels. + Besson, Jacques. Theatrum instrumentorum et machinarum. Cum Francisci Beroaldi figurarum declaratione demonstratiua. Ed. I. Paschalis. Lugduni, apud B. Vincent, 1578. fol. - S: STCFS.)

5    Jans de Vrise Perspective/ Lugduni Batavorum. (V95: Vredeman, Jan Vredeman de. Perspective, dat is de hoochgeroemde conste. Lugduni Batavorum, H. Hondius, [1605-05], 2 vol. obl. fol. - S: UBA.)

6    Tijt-tresoor door Paulum Merulam/ Leyden 1614. (M98: Merula, Paulus.Tijdt-threzoor. Vervatende de gedenckwaerdichste geschiedenissen over den aertbodem van Christi geboorte af tot 1614. Leyden, J.C. van Dorp, 1614. fol. - The 'Vervolgh', beginning on p. 793, has its own titlepage, dated 1613. - S: Simoni.)

7    Cronijck van Emanuel van Meteren tot Anno 1608. 28 Boecken. (M100: Meteren, Emanuel van. Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden totten af-standt van wapenen in't jaer 1608. Londen, E. van Meteren; pr. H. van Loven, Schotlandt buyten Danswijck, 1610. fol. - The imprint is false; printed at Amsterdam. - S: Simoni.)

8    Cronijck van Emanuel van Meteren 19 Boecken tot 1598. Delft. (M99: Meteren, Emanuel van. Belgische ofte Nederlantsche historie van onsen tijden. Delf, J.C. Vennecool, 1599. fol. - S: STCN.)

9    2 Deel der Cronijck van Emanuel van Meteren/ vant 20 tot 31 Boeck/ tot Anno 1610. ongebonden. (M101: Meteren, Emanuel van. Another copy of vol. 2 of M100 above, containing books 20-31. - Described in the sale catalogue as unbound, but obviously prepared for being kept on the shelf.)

10    Cronijck van Hollant/ Zeelant/ en Vrieslant/ van Adam af tot Anno 1517. na Christi geboorte/ geextendeert tot Anno 1594. (C119: Die chronycke van Hollant, Zeelant, ende van Vrieslant. Amsterdam, C. Claesz; [pr. P. Verhagen, Dordrecht], 1595. 3 pt. fol. - S: TB.)

11    5 Boecken Boetij/ ghedruckt te Gent 1484. (B245: Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus. Dit es de tafele dienende vijf bouken Boecij de consolatione philosophiae. Ghend, Arend de keysere, 1485. fol. - The date 1484 in the sale catalogue must be a misreading. - S: BL.)

12    Oorspronck der Nederlantscher Oorlogen/ door Pieter Bor/ Hage 1603. (B257: Bor, Pieter. Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen. 'sGraven-hage, B.C. Nieulandt, 1603. fol. - S: STCN.)

13    [1] Voyage van Jan Hugen van Linschoten/ Amst. 1596. [2] Item van't In-comen en revenu des Conincks van Spaengien. (L66 + ?: Linschoten, Jan Huygen van. Itinerario. Voyage ofte Schipvaert naar Oost ofte Portugaels Indien. Amstelredam, C. Claesz, 1596,95. 2 pt. fol. - S: STCD. + Not identified.)

14    Architecture Jans en Pieter de Vriese. (V94: Vredeman, Jan Vredeman de. Architectura. 3e stuk. De oorden Tuschana in tvveen ghedeylt. Antvverpen, [wed. H. Cock], 1578. 2 vol. obl. fol. - The sale catalogue gives the title as 'Architecture', which would not agree with the inclusion in the Dutch language category. - S: Adams;BT.) 

15    Legende van St. Francois/ Antwerpen 1518. (W40: Den wijngaert van Sinte Franciscus. Thantwerpen, H. Eckert uan Homberch, 1518. fol. - S: STCD.)

16    Predicatien Joannes Tauleri/ op alle Sondaghen en Feest-daghen van't Jaer 1565. Francfort. (T7: Tauler, Johannes. Des Hoochverlichten D. Johannis Tauleri Van eenen volcomen Euangelisschen leuen Christelijcke Predicatien oft Sermonen op allen Sondaghen ende Feestdaghen vanden gantsen Jaer. Wt den Hoochduytsche in Nederlantsche spraecke ouergheset. Franckfort, P. van Dueren, 1565. fol. - Translated from 'Predigten, auff alle Sonn- und Feyertage'. The imprint is false; according to TB printed by W. Gailliart at Emden whereas Moes/Burger had believed it to be a reprint from an edition by Adriaen Barentsz of 1588, itself also giving the imprint and date of the original German edition of 1565. - S: TB;Moes/Burger.)

17    Cruyt-boeck van Mathias de Lobel/ 't Antwerpen by Plantin 1581. (L94: L'Obel, Matthias de. Kruydtboeck. Antwerpen, C. Plantyn, 1581. 2 vol. fol. - S: STCD.)

18    Cruyt-boeck van Rembertus Dodoneus/ Leyden 1601. (D46: Dodoens, Rembert. Cruydt-boeck. Leyden, Plantijnsche Drukkerye van F. van Ravelingen, 1608. fol. - S:BB.)

19    Jan Bottelier of somme rurael/ Delft 1483. (B267: Boutillier, Jean. Somme rurael. Delff, [J. Jacobszoon van der Meer], 1483. fol. - Translated from 'La somme rural'. - S: ISTC.)

20    Keyserlijcke en Conincklijcke Rechten/ te Gent 1559. (N6: Ordonnancien Statuten, Edicten ende Placcaten, ghepubliceert in de landen van hervvaerts-ouer byzonder in Vlaendren, van vveghen der Keyzerlicker ende Conijnghlicker Majesteyten. Ghendt, I. van den steene; pr. H. van den Keere, 1559. fol. - S: BiblGant.)

21    Boeckhouders const door Jan Ympijn/ 1543. Antwerp. (Y1: Ympyn Christoffels, Jan. Nieuwe instructie ende bewijs der looflicker consten des rekenboecks. Antwerpen, A. Swinters, wed J. Ympyns; pr. G. Coppens van Diest, 1543. fol. - S: BT.)

22    Hollantsche Rijm-cronijck/ t'Amsterd. 1591. (S142: Stoke, Melis. Hollandtsche rijm-kroniek inhoudende de gheschiedenissen der graven van Hollandt tot het jaer M.C.CC.D. Ed. H.L. Spiegel. t'Amsterdam, B. Adriaensz, 1591. fol. - S: TB;Machiels.)

23    Aenwijsinge om de Teecken-const te leeren/ Hage 1611. (Not identified.)

return to Index