Libri Belgici in Quarto

return to Index


[I4r=p.71]

1    Den Bybel/ Delft 1581. (B100: Biblia, dat is de gantsche Heylighe Schrift. Delft, C. Jansz [& P. Verhaghen]; [pr. J. Canin, Dordrecht], 1581. 2 vol. 4º. - S: TB.)

2    Cronijcke van Brabant/ etc. tot 1530. t'Antwerpen. (V13: Van. Brabant. die. excellente. Cronike. Van Vlaenderen, Hollant, Zeelant. Totten iare. M.CCCCC. ende. XXX. in Iunio. Antwerpen, I. van Doesborch, 1530. fol. - The sale catalogue wrongly specifies quarto. There are no quarto editions of this work. - S: NK; or: - - I. van Doesborch voor M. van Hoochstraten, 1530. fol. - S: NK; or: - - I. van Doesborch voor H. Peetersen van Middelburch, 1530. fol. - S: NK.)

3    Der Griecken op en onderganck/ door Andream de Meester/ Dort 1599. (M57: Meester , Andreas. Der Griecken opganck ende onderganck. Dordrecht, I.I. Kaen, 1599. 4º. - The title-page gives the author's Latinised name Demetrius. - S: STCN.)

4    De beginselen der Weegh-const/ door Symon Stevin 1586. Leyden. (S133: Stevin, Simon. De beghinselen der weeghconst. Leyden, F. van Raphelingen, 1586. 4º. - S: STCD.)

5    Verdedingh vande Leere en Eere der Ghereformeerder Kercken/ door Jacobum Triglandum/ Amst. 1616. (T60: Trigland, Jacobus, the Elder. Verdedigingh vande leere end [sic ] leere der Gereformeerde Kercken ende leeraren, tegen verscheyden lasteringen Johannis Wtenbogardi. t'Amsteldam, M.J. Brandt; pr. P. van Ravesteyn, 1616. 8º. - The quarto format specified in the sale catalogue is erroneous. - S: STCN.)

6    6 Boecken Henrici Bullingeri tegen de Weder-doopers/ Embden 1569. (B341: Bullinger, Heinrich. Teghens de VVederdooperen, ses boecken. Tr. Gerard Nicolai. Embden, [J. Malet], 1569. 4º. - Translated from 'Adversus Anabaptistas libri vi', itself translated by Josias Simler from 'Der Widertöufferen vrsprung, fürgang, Secten, wäsen abgeteilt in VI bücher'. - S: TB;Machiels; or: - - - 1580. 4º. - S: TB; Machiels.)

7    Catechismus soo inde Pfalts ende Nederlandt gheleert wort/ Middelburgh 1611. (H11: Catechismus ofte onderwijsinghe in de Christelicke leere, also die in de Kercken ende Scholen der Keurvorstelicken Paltz, ende der Nederlanden gheleert wort. Middelburgh, R. Schilders, 1611. 4º. - S: STCN.)

8    Protocol ghehouden te Embden/ Embden 1579. (P135: Protocol. Dat is, alle handelinge des gesprecks tot Embden in Oostvrieslandt met den Wederdooperen, die hen Vlamingen noemen, gehouden. Vvt de Sassensche in Nederlandtsche sprake, door Dominicum Iulium ouergheset. Embden, G. Goebens, 1579. 4º. - S: STCD.)

9    Protocol van Franckendal 1571. (P136: Protocol, dat is de gansche handelinge des gesprecks, te Franckenthal met dien, welcke men Wederdoopers noemt. Tr. Gaspar van der Heyden. [Dordrecht, J. Canin, 1571]. 4º. - Translated from 'Protocoll, das ist Alle handlung des gesprechs zu Frankenthal', a copy of which is entered below. - S: STCG.)

10    Idem Ibidem. (P136: Protocol, dat is de gansche handelinge des gesprecks, te Franckenthal met dien, welcke men Wederdoopers noemt. Tr. Gaspar van der Heyden. [Dordrecht, J. Canin, 1571]. 4º. - Translated from 'Protocoll, das ist Alle handlung des gesprechs zu Frankenthal', a copy of which is entered below. - S: STCG.)

11    Schriftelijcke conferentie in 'sGraven-hage/ Hage 1612. (S56: Schriftelijcke conferentie gehouden in s'Gravenhaghe inden iare 1611. tusschen sommighe kercken-dienaren: aengaende de Godlicke praedestinatie. [Ed . J. Wtenbogaert]. s'Graven-Hage, H. Jacobsz [van Wouw], 1612. 4º. - S: Simoni.)

12    Conste van ter Zee te varen/ door Pieter de Medina/ Antwerpen 1580. (M55: Medina, Pedro de. De zeevaert, oft conste ter zee te varen. Tr. M. Everaert Brug[ensis]. T'Hantvverpen, H. Hendricksen, 1580. 4º. - Translated from 'Regimento de navegacion'. - S: BB.)

13    Reken-boeck op Silver en Gout. (Not identified.)

14    Apothegmata Christiana/ door Willem Boudart/ Deventer. (B29: Baudaert, Willem. Apophthegmata Christiana. Ofte Ghedenck-weerdighe, leersaeme ende aerdighe spreucken. Deventer, J.E. Cloppenburch, [1605]. 4º. - S: Simoni.)

15    Wtlegginghe Hen. Bullingering vande Openbaringe Joannis 1567. (B337: Bullinger, Heinrich. Openbaringe Jesu Christi. Door Joanni den Apostel ende Evangelist gheopenbaert. Nu met 101 predicatien verklaert. [Emden, W. Gaillaert], 1567. 4º. - Translated from 'In Apocalypsim Iesu Christi conciones centum'. - S: TB.)

16    Martelaers Boeck/ Dort 1579. (H1: Haemstede, Adriaen Cornelisz van. Historien oft Gheschiedenissen der vromer Martelaren, die om het ghetuyghenisse des euangelijs haer bloed vergoten hebben tot den Iare M.D.Lxvi. toe. Ed. J. Cubus. Dordrecht, [J. Canin], 1579. 4º. - Known as the 'Martelaersboek'. - S: BB.)

17    Wtlegginghe door Jan Napier vande Openbaringhe Joannis 1600. (N2: Napier, John. Een duydelijcke verclaringhe van de gantsche Openbaringhe Joannis des Apostels. Tr. M. Panneel. Middelburg, S. Moulert, 1600. 4º. - Translated from ‘A plaine discouery of the whole Reuelation of Saint John’. - S: TB.)

18    Cronijcke van Zeelandt/ t'Antwerpen 1551. (R19: Reygersbergh, Jan. Dye cronijcke van Zeelandt. Thantwerpen, weduwe van H. Peetersen, 1551. 4º. - S: STCD.)

19    Privilegien van Amsterdam 1597. (A59: Handt-vesten ende privilegie van Amstelredam. [Amsterdam, B. Adriaensz; pr. Utrecht, H.van Borculo], 1597. 4º. - S: STCN.)

20    [1] Het Ampt der Kercken-dienaren/ door Ant. Waleum 1615. Middelburgh. [2] Item grondelijck bericht vande beroepinge der Predicanten. (W2 + A11: Walaeus, Antonius. Het ampt der kerckendienaren. Middelburch, Adriaen vanden Vivere, 1615. 4º. - S: Simoni. + Acronius, Johannes. Grondtlijck bericht vande beroepinge der predicanten. Tr. J. Panneel. Middelburgh, A. Vanden Vivere, 1615. 4º. - Translated from 'Erinneringe van de beropinge der Prediger'. - S: Simoni.)

21    [1] Instructie vanden Hove van Hollandt/ Zeelandt/ ende Vrieslandt/ Haghe 1594. (H60: D'instructie vanden Hove van Hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt gheordonneert by die keyser[ijk]e majesteyt int jaer 1531. Nu oversien ende gheannoteert. s'Gravenhaghe, A. Heyndricksz, 1594. 4º. – S: TB;Machiels.)

 

[I4v=p.72]

     [2] Item Placcaet op de successien ab Intestato/ 1602. Hage. (H59: Placcaet op tstuck van de successien ab intestato. s'Graven-haghe, A. Heyndricksz, 1602. 4º. - S: STCN; with thanks to Drs Marja Smolenaars.)

22    [1] Ordonnantien op't administreren vande Justitie van Antwerpen/ Antwerpen 1576. [2] Item van Gent/ tot Gent 1575. (A67 + ?: Ordonnantien ende statuten opt beleyden vanden processen by der stadt van Antwerpen. Antwerpen, W. Silvius, 1576. 4º. - S: BT. + Not identified.)

23    Costuymen van Cortrijck/ Gent 1558. (C186: Costumen der stede ende casselrye van Curtrijcke. Ghendt, H. van den Keere. 1558. 4º. - S: STCD.)

24    Kercken ordeningh/ Delft 1612. (N7: De Kercken ordeninghen der Ghereformeerder Nederlandscher Kercken, in de vier Nationalen Synoden ghemaeckt, ende ghearresteert. Delft, I. Andriesz, 1612. 4º. - S: CL.)

25    [1] Apologia teghen de Weder-doopers tot Groeninghen/ Groenin. 1602. [2] Item vorlouffer der Stadt Embden 1602. (A75 + E10: Apologia ofte Verantwoordinghe des Edicts, het welcke van een Eerbaren Raet der Stadt Groeningen, tegen der Weder dooperen ende andere Secten Onordeningen, den 7 Sept. 1601 ghepublic. is. Ende door eenen onghenoemden Libertyn aengheblaft gheworden. Nae het Sassische ex. in Nederl. tale ghedruckt. Groeninghen, by G. Ketel, 1602. 4º. - A reply to 'Tsamenspreekinghe van drie persoonen', 1601, attributed to Jan Claessen Rolwaghen & Jacob Pietersz Vermeulen. The abbreviations in the title are those found in Tiele 487, followed by Knuttel. - S: Knuttel. + Vorlauffer, für die notwendige verantwordung, so Bürgermeister vnd Rath der Stadt Embden aussgeben werden. Gröningen, G. Ketel, 1602. 4º. - S: STCN; with thanks to Marja Smolenaars.)

26    Corte verantwoordinghe der Predicanten van Dort op seker schrift Adolphi Venatoris/ 1613. (B34: Beciius, Joannes. Corte antwoorde op een seker schrift Adolphi Venatoris teghen de dienaren des H. Euangelij binnen Dordrecht. 1613. 4º. - By Becius and others. S: Knuttel.)

27    Kercken-ordeningh van Wtrecht/ tot Wtrecht 1612. (U19: Christelijcke kercken-ordeninge der stadt, steden ende landen van Vtrecht. Ghearresteert den XXVIII Augusti XVICXII. Wt-gegeven by den Staten der selver Provincie. T'Vtrecht, S. de Roy, 1612. 4º. - S: Knuttel.)

 

return to Index